Najnowszy numer e-biuletynu

 pw4fin

 

Artykuły

Wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur grozi surowymi karami

Nowelizacja przepisów VAT, która weszła w życie od 1 marca 2017 r. zakłada surowsze i skuteczniejsze karanie sprawców oszustw w zakresie VAT, przede wszystkim tych, którzy wystawiają fikcyjne faktury lub je podrabiają.

 

Zgodnie z ustawą z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 244) r. wprowadzono do Kodeksu karnego (k.k.) nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur VAT (art. 271a) oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych (art. 270a). Podstawową karą za tego rodzaju czyny ma być kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.
Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 milionów złotych albo jeżeli sprawca uczynił sobie z takich wyłudzeń stałe źródło dochodu, to przestępstwo będzie zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. W ten sposób określona wysokość grożących kar wykluczy możliwość zastosowania wobec sprawcy warunkowego zawieszenia wykonania kary.
Przy procederach, w których wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych, sprawcom grozić będzie, podobnie jak w przypadku najpoważniejszych zbrodni, kara pozbawienia wolności w wymiarze od 5 do 15 lat, a w najcięższych wypadkach – nawet 25 lat. Głośno protestujący przeciw wprowadzonym rozwiązaniom winni zwórcic uwagę na fakt, że np karę 25 lat pozbawienia wolności już od dłuższego czasu przewiduje Kodeks karny za fałszowanie pieniędzy. Fałszowanie faktur wywołuje zaś znacznie większe spustoszenie w budżecie państwa. Niestety, ale w przypadku przestępstw finansowych, aby kary realnie odstraszały sprawców, sankcje muszą być dotkliwe i skutecznie nakładane.
Ponadto, wciąż będzie obowiązywał dotychczasowy przepis Kodeksu karnego przewidujący za fałszowanie dokumentów grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Należy zauważyć,, że w rozumieniu nowych przepisów k.k. „fakturą" jest dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli „dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie". Mamy więc tu do czynienia z pojęciem szerszym , niżby to się na pierwszy rzut oka wydawało.
Jak przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości, autor nowelizacji, żaden uczciwy przedsiębiorca nie zostanie skazany za niedopatrzenie bądź niezamierzony błąd w fakturze VAT., Spokojnie mogą spać przedsiębiorcy, których księgowi czy szeregowi pracownicy pomylili się w jakimś dokumencie. Postępowania mają być bowiem prowadzone pod ścisłym nadzorem wyspecjalizowanego prokuratora, a nie przez urząd kontroli skarbowej.
Czyny określone w nowych przepisach są bowiem przestępstwami umyślnymi i dla poniesienia odpowiedzialności karnej konieczne jest ustalenie, że sprawca działał z zamiarem fałszowania faktury. Nowelizacja dotyczy więc jedynie czynów umyślnych, a nie zwykłych pomyłek przy wystawianiu faktur, jakie się zdarzają każdemu legalnie działającemu przedsiębiorcy.
W razie nieprawidłowości mniejszej wagi wymierzane będą tylko grzywny. Zagrożenie wysokimi karami dotyczyć będzie wyłącznie fałszerzy działających na dużą skalę w zorganizowanych grupach przestępczych.
Ponadto, ustawa przewiduje zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, gdy sprawca ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa i wskaże osoby z nim współdziałające. Możliwe będzie przy tym nawet odstąpienie od wymierzenia kary w przypadku zwrócenia korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa (art. 277c i 277d k.k.).
Wprowadzona nowelizacja ma również zapewnić skuteczniejsze ściganie przestępców podatkowych poprzez nadanie szeregu nowych uprawnień Policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki nim funkcjonariusze tych służb będą mogli stosować techniki operacyjne w postępów.
Mateusz Grojec
CDR O/Kraków

   http://produktyregionalne.edu.pl