Najnowszy numer e-biuletynu

 pw4fin

 

Artykuły

VII Miedzynarodowa Konferencja dotycząca drobnych gospodarstw rolnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Europejskim Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie organizują w roku bieżącym kolejną już, siódmą, konferencję naukową. Tematem tegorocznej konferencji jest "Rolnictwo na obszarach zurbanizowanych – poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych". Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

Głównym problemem, który będzie podjęty na Konferencji organizowanej w 2017 r., jest rolnictwo na obszarach zurbanizowanych, tj. w miastach oraz terenach podmiejskich. Obszary te stanowią w krajach członkowskich od kilkunastu do nawet 20% ich powierzchni, w tym 40% do prawie 60% to użytki rolne. Niemniej jednak perspektywa zmiany zagospodarowania i kurczenia się „miejskich" zasobów ziemi rolnej jest zjawiskiem niepokojącym. Prognozy wskazują, że w ciągu następnych 30 lat w Europie obszary miejskie będą powiększać się w tempie 0,5 — 0,7% rocznie, a powierzchnia obszarów funkcjonalnie związanych z miastami (obszary podmiejskie) zwiększy się dwukrotnie. Trendy te wskazują, iż problematyka zmian w rolnictwie obszarów miejskich i podmiejskich będzie nabierać coraz większego znaczenia. Stan i rozwój różnych form rolnictwa i gospodarstw w obszarach miejskich i podmiejskich jest dużym wyzwaniem, gdyż podtrzymanie tam rolnictwa uzależnione będzie to od jego adaptacji do nowych warunków ekonomicznych. Konieczne wydaje się zatem podjęcie szerszych i wieloaspektowych badań ekonomiczno-społecznych dotyczących tej problematyki.
W Polsce, ale także w innych krajach w miastach Europy, poza terenami zajętymi pod budownictwo mieszkaniowe, gospodarkę, infrastrukturę komunikacyjną i przeznaczonymi na cele rekreacyjne, nadal duży udział mają tereny typowo rolnicze (lub przewidziane do pełnienia takich funkcji). W gminach miejskich w Polsce około 44% to właśnie użytki rolne. Są to, choć coraz rzadziej, grunty zajęte pod intensywną produkcje rolniczą, jak i pola ekstensyfikowane, na których tylko podtrzymywane jest rolnicze użytkowanie ziemi. Coraz powszechniejsze w krajobrazie polskich miast widoczne są tereny, na których od lat nie prowadzi się produkcji rolniczej, stanowiące o pogarszaniu się krajobrazu kulturowego, ale także stwarzające liczne zagrożenia. Miasta są również miejscami, w których w polskiej tradycji i kulturze gospodarowania znaczącą rolę (i powierzchnię) zajmują pracownicze ogródki działkowe. Przed laty (a obecnie już znacznie rzadziej), prowadzona w nich była intensywna produkcja ogrodnicza, istotna dla budżetu i kuchni gospodarstw domowych. Obecnie zwykle są one ogrodami hobbistycznymi, rekreacyjnymi lub też stanowią nowe enklawy terenów porzucanych rolniczo i zaniedbywanych.
Rolnictwo i gospodarstwa rolne pełnią w miastach i ich otoczeniu ważne funkcje ekonomiczne i społeczne, ale także wzrastające funkcje ekologiczne i kulturowe. Ziemia rolnicza jest częstym obiektem pożądania ze strony inwestorów, chcących ją przekształcić na cele budowlane, ale także gospodarki komunalnej miast i osiedli. Jest także, i o tym nie zapominajmy nadal ważnym miejscem i potencjałem w zakresie produkcji żywności, zwłaszcza na potrzeby lokalne.
Czy w Polsce, w Europie, w krajach uboższych jak i bogatych, w miastach dużych i małych, możemy mówić o jednym modelu i podobnych funkcjach rolnictwa (pod)miejskiego? Te i inne problemy zamierzamy podjąć na konferencji.
Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • teoria lokalizacji produkcji i jej ewolucja w aspekcie położenia rolnictwa względem miast;
 • gospodarowanie i ochrona ziemi rolniczej;
 • gospodarstwa rolne w miastach i wokół miast;
 • funkcje i miejsce miejskiego rolnictwa w krajach wysoko oraz mniej rozwiniętych;
 • nowatorskie koncepcje rolnictwa miejskiego; (gospodarstwa społecznie zaangażowane, gospodarstwa edukacyjne, demonstracyjne itp.;
 • miejskie ogrodnictwo, w tym ogrody działkowe, uprawy na balkonach itp.;
 • rolnictwo hobbystyczne i rekreacyjne;
 • rynki rolne, krótkie kanały dystrybucji, produkcja niszowa;
 • rynek ziemi rolniczej;
 • planowanie przestrzenne w miastach a interesy rolnictwa;
 • alternatywne zagospodarowanie ziemi rolniczej w gospodarstwach miejskich i podmiejskich;
 • problemy ugorowania i odłogowania ziemi;
 • dylematy intensywnej produkcji w miastach wokół miast;
 • problemy społeczne i kulturowe ludności rolniczej i wiejskiej.
 • polityka rolna wobec rolnictwa na obszarach zurbanizowanych;

Są to tylko nasze wstępne propozycje, które mogą stanowić inspirację do zainteresowania się tematyką Konferencji i wzięciem w niej udziału. Tematów godnych podjęcia w wystąpieniach referatowych i w dyskusji zapewne będzie o wiele więcej. Proponujemy, aby referaty, czy też krótsze doniesienia naukowe miały charakter diagnostyczny, przeglądowy, prognostyczny lub też stanowiły monotematyczną lub wielowątkową analizę czy scenariusze przemian. Lista problemów, co raz jeszcze podkreślamy, jest otwarta, liczymy na kreatywność autorów.
Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Konferencji, tj. wygłoszenia referatu lub doniesienia naukowego oraz przesłania tekstu do opublikowania w dwujęzycznym (polsko-angielskim) kwartalniku „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych" (artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
Od 2015 r. jest on na liście "B" MNiSW i został wyceniony na 7 pkt. Dla uczestników Konferencji publikacja referatu (po spełnieniu wymogów redakcyjnych) jest bezpłatna.
Osoby, które zgłoszą chęć udziału w Konferencji, będą otrzymywać od organizatorów dalsze informacje (komunikaty) o jej programie i organizacji.
Łukasz Jawny
CDR O/Kraków

 

   http://produktyregionalne.edu.pl