Najnowszy numer e-biuletynu

 pw4fin

 

Artykuły

Nabór wniosków na „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. prowadzi nabór wniosków na operacje typu „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

O wsparcie finansowe w ramach operacji mogą ubiegać się:
Rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy,
lub
Beneficjenci poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.
Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. jeżeli:

  • beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji
  • i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,
  • gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:
  • ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
  • jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
  1. gminy wiejskiej lub
  2. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
  3. gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
  • w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Warunki opisane w pkt. 2 i 3 nie dotyczą beneficjentów poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.
Wysokość wsparcia wynosi 100 000 zł
Kwota jest wypłacana w 2 ratach:
I rata - 80% - wypłacana w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
II rata - 20% - po realizacji biznesplanu
Zakres wsparcia
Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi.
Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej w kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.
Zobowiązania beneficjenta
Beneficjenci poddziałania zobowiązują się do realizacji biznesplanu w ciągu 3 lat. Konieczne jest zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w CEiIDG. Konieczne jest też zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności (ZUS) i tym samym zaprzestanie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS).
Prowadzenie działalności gospodarczej i podleganie ubezpieczeniu w ZUS nie może trwać krócej niż 5 lat

ARiMR

 

   http://produktyregionalne.edu.pl