Najnowszy numer e-biuletynu

 pw4fin

 

Artykuły

Doręczanie pism przez organ podatkowy

W zasadzie wszystkie dokumenty związanie z postępowaniem podatkowym sporządzane się w formie pisemnej i dostarczane są osobiście. Czy organy podatkowe mają prawo wysłać nam dokumenty inną drogą? Co w przypadku, gdy nie ma nas w domu w czasie przybycia listonosza?

 

Obowiązkiem podatnika jest poinformowanie organu podatkowego o zmianie adresu zamieszkania lub adresu e-mail (w przypadku dostarczania pism drogą elektroniczną). Natomiast w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy zobowiązani jesteśmy do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. W przypadku zaniedbania tych obowiązków, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem.
Organy podatkowe najczęściej przekazują pisma Pocztą Polską. Fiskus może skorzystać z usług prywatnych firm lub przekazać list przez kuriera po otrzymaniu stosownego zlecenia dostawy. Organy podatkowe często decydują się też na delegowanie jednego ze swoich pracowników. W sytuacji gdy pismo dostarczane jest z gminy - a organem podatkowym jest wójt podatnika może odwiedzić np. sołtys. Organy podatkowe mogą również dostarczyć pismo drogą elektroniczną. Wyjątek stanowią zaświadczenia, które obowiązkowo muszą zostać przekazane metodą tradycyjną.
Aby otrzymywać drogą internetową dokumenty postępowania podatkowego, należy wcześniej spełnić warunki opisane w art. 144a Ordynacji podatkowej:

  • złożyć podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy;
  • wnieść o doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazać organowi podatkowemu adres elektroniczny;
  • wyrazić zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazać organowi podatkowemu adres elektroniczny.

Podatnik ma oczywiście prawo zrezygnować później z takiej formy i wybrać tradycyjną metodę dostarczania pism podatkowych.
Za miejsce doręczenia pisma osobom fizycznym uznaje się miejsce zamieszkania lub miejsce pracy podatnika. W szczególnych przypadkach możliwe jest pozostawienie pisma do odbioru w urzędzie skarbowym lub w dowolnym miejscu aktualnego przebywania adresata
W razie nieobecności podatnika, pismo może zostać przekazane pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi czy dozorcy. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy zobowiążą się oni doręczyć pismo właściwej osobie i pisemnie poświadczą dokonanie odbioru. W przypadku, gdy osoba trzecia z pewnych przyczyn nie ma możliwości lub uchyla się od podpisania potwierdzenia, doręczający wskazuję osobę, która owe pismo odebrała oraz podaje powód braku podpisu wraz z datą odbioru.
Jeżeli pismo podatkowe zostało przekazane innej osobie, doręczyciel zobowiązany jest umieścić zawiadomienie w skrzynce pocztowej, na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.
Czasami zdarza się, iż wszystkie możliwe drogi doręczenia pisma zawodzą. Wówczas pismo można zostawić na okres 14 dni:

  • w placówce poczty (w przypadku doręczania pism przy usługach Poczty Polskiej)
  • w urzędzie gminy/miasta ( w przypadku doręczania pism przez pracowników organu podatkowego lub przez inne upoważnione osoby)

O fakcie pozostawienia pisma w placówce podatnik zostaje poinformowany dwukrotnie zaraz po nieudanym doręczeniu oraz po upływie 7 dni od pierwszej próby doręczenia.
Za sposób poinformowania podatnika można uznać między innymi awizo pozostawione w skrzynce pocztowej lub w innym zauważalnym miejscu. Fiskus ma różne możliwości przekazania pisma podatnikowi, jednak należy pamiętać o tym, że doręczenie pisma powinno być każdorazowo pokwitowane. Osoba odbierająca list ma obowiązek złożyć własnoręczny podpis potwierdzający doręczenie pisma. Jeśli brakuje pokwitowania, organ podatkowy nie ma dowodu na okoliczność faktycznego doręczenia pisma.
W sytuacji, gdy pismo zostanie dostarczone podatnikowi drogą elektroniczną ma on 7 dni na przesłanie odpowiedniemu organowi potwierdzenia odbioru. Organ podatkowy przesyła na adres e-mail podatnika informację wskazującą adres elektroniczny, z którego adresat może odebrać pismo i pod którym powinien potwierdzić jego doręczenie. Jeśli podatnik nie odeśle stosownego potwierdzenia, wówczas pismo zostanie wysłane pocztą tradycyjną.

Mateusz Grojec
CDR O/Kraków

   http://produktyregionalne.edu.pl