Najnowszy numer e-biuletynu

 pw4fin

 

Artykuły

Nowy obowiązek przedsiębiorców — jednolity plik kontrolny.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa od 1 lipca 2016 r. wprowadzony zostanie jednolity plik kontrolny (dalej: JPK). Będzie to de facto nowa metoda kontroli podatników.Zostaną oni zobowiązani do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Zostaną oni zobowiązani do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.
Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wspomnianej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie. Natomiast od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.
Przepisy ustawy nowelizującej wprowadzające JPK nie odnoszą się wprost do obowiązków mikroprzedsiębiorców w tym zakresie. Zakłada się jednak to, że będą oni mieli obowiązek przedkładać organom podatkowym dane
w jednolitym formacie JPK na takich samych zasadach jak mali i średni przedsiębiorcy
Zgodnie z ordynacją podatkową przez księgi podatkowe rozumie się księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów są zobowiązani podatnicy, płatnicy lub inkasenci. Obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną więc objęci wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgowość dla celów podatkowych przy użyciu programów komputerowych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obowiązki podmiotów, które przy użyciu komputera prowadzą księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 13 ust. 3 tej ustawy warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie elektronicznej jest posiadanie oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, m.in. poprzez przeniesienie na informatyczny nośnik danych. Tego typu funkcjonalność programu komputerowego do eksportu danych z systemu księgowego na informatyczne nośniki danych co do zasady winna zostać wskazana w polityce rachunkowości opisującej funkcję wykorzystywanego systemu informatycznego.
Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczył będzie w zasadzie każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających (kontrole krzyżowe), kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.
Urzędnicy będą mogli zażądać od podatników w przypadku prowadzenia przez nich ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych (np. ewidencje VAT) oraz okres, którego dotyczą (np. za poszczególne okresy rozliczeniowe od lipca do sierpnia 2016 r.), za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.
Przekazywane dane mają mieć postać elektroniczną odpowiadającą określonej strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra finansów.
W chwili obecnej można się już zapoznać z projektami struktur logicznych elektronicznej postaci ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na jednolity plik kontrolny (JPK). Projekty struktury JPK są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny). Projekty struktur zostały opublikowane w formacie .xsd wymagającym specjalistycznego oprogramowania do jego otwarcia (możliwe jest otwarcie plików w programach MS Office, choć są one trudne do analizy).
Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego nie jest więc tak naprawdę nowym obowiązkiem ewidencyjnym podatników, a jedynie nowym formatem uporządkowania danych przetwarzanych przez podatników na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej z zastosowaniem wykorzystywanego oprogramowania finansowo-księgowego.
Przekazywane dane w formie JPK mają umożliwić administracji podatkowej ich wykorzystanie w elektronicznej standardowej procedurze kontroli podatników. Ma ona umożliwić porównanie deklaracji
z księgami podatkowymi, a następnie ksiąg z dowodami księgowymi w sposób kompleksowy, tj. obejmujący wszystkie operacje gospodarcze
w badanym okresie. Dodatkowo, zastosowanie elektronicznych narzędzi informatycznych w czasie kontroli, przy wykorzystaniu JPK, ma umożliwić automatyczną weryfikację wewnętrznej spójności i integralności dowodów księgowych oraz nieograniczone filtrowanie i sortowanie danych przekazanych przez podatników w celu przeprowadzania na nich stosownych testów. To wszystko ma się przełożyć na zwiększoną skuteczność i wydajność kontroli podatników celem wykrycia nieprawidłowości w ich rozliczeniach podatkowych.
Obowiązek składania pliku JPK_VAT co miesiąc.
W wyniku majowych rozstrzygnięć sejmowych w nowelizacji ordynacji podatkowej znalazł się również zapis dotyczący obowiązkowego składania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, w postaci pliku JPK_VAT.
Od 1 lipca 2016 r. obowiązek ten będzie dotyczył dużych podmiotów. Skrócono okres przejściowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te będą zobligowane do składania JPK_VAT od 1 stycznia 2017 r. Mikroprzedsiębiorstwa będą natomiast zobowiązane do składania tego pliku od 1 stycznia 2018 r.
Składanie pliku JPK_VAT będzie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy. Plik ten będzie trzeba składać za okresy miesięczne, do 25 dnia kolejnego miesiąca. Oznacza, że podmioty rozliczające się z podatku VAT miesięcznie, wraz z deklaracją VAT-7 będą składać JPK_VAT. Podmioty rozliczające się kwartalnie, nadal będą mogły składać deklaracje VAT-7 za okresy kwartalne, jednakże będą musiały przesyłać JPK_VAT za okresy miesięczne.
Dzięki temu obowiązkowi Ministerstwo Finansów będzie w stanie budować bazę danych która powinna pozwolić na skuteczniejszą walkę z nadużyciami w podatku VAT, wyeliminować tzw. faktury fikcyjne, transakcje z udziałem firm „słupów".

Mateusz Grojec
CDR O/Kraków

 

 

   http://produktyregionalne.edu.pl