Najnowszy numer e-biuletynu

 pw4fin

 

Artykuły

Zawieszenie zamiast likwidacji działalności

Przedsiębiorca, który z jakichś powodów ( np. utrata płynności finansowej) zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą, wcale nie musi tego robić. Przepisy umożliwiają wszakże zawieszenie działalności gospodarczej i tym samym zmniejszenie obowiązków oraz zaprzestanie płatności zobowiązań podatkowych przy równoczesnym dalszym formalnym istnieniu przedsiębiorstwa. Jedynym problemem jest to, że zawiesić działalność gospodarczą może tylko przedsiębiorca, niezatrudniający pracowników.

 Dla zawieszenia działalności gospodarczej niezbędne jest złożenie wniosku CEIDG-1. Można tego dokonać w następujący sposób:

 • on-line
 • w urzędzie gminy lub miasta – osobiście lub listem poleconym,

Dla rejestracji internetowej niezbędne jest posiadanie i wykorzystanie podpisu elektronicznego, sprawdzanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, podpisu osobistego. Możliwe jest również skorzystanie z innego sposobu akceptowanego przez system CEIDG, który umożliwia identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
Anonimowo złożony wniosek on-line zostanie zapisany, jednak nie będzie brany pod uwagę, w razie braku uzupełnienia podpisu,. Wymagana jest w tym celu wizyta w urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku. Urzędnik wówczas odnajduje wniosek w CEIDG, drukuje i przekazuje wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.W przypadku wysłania wniosku listem poleconym powinien on zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy, potwierdzony przez notariusza.
Co chodzi o spółkę cywilną, zawieszenie działalności gospodarczej staje się skuteczne w momencie, gdy wniosek o zawieszenie złożą wszyscy wspólnicy.
Przedsiębiorca samodzielnie podejmuje decyzję na jaki okres chce zawiesić działalność gospodarczą. Musi jednak pamiętać o tym, że minimalny okres wynosi 30 dni (za wyjątkiem lutego) a maksymalny to 24 miesiące. Data zawieszenia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o zawieszenie w CEIDG-1 i będzie trwać do dnia złożenia wniosku o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej bądź do dnia, który został określony we wniosku. Zawieszenie działalności gospodarczej co do zasady nie może być kontynuowane po upływie 24 miesięcy.
Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności
Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14a ust.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma prawo do:

 • wykonywania wszelkich czynności, które pozwolą na zachowanie lub zabezpieczenie źródła dochodów;
 • przyjmowania należności;
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
 • osiągnięcia przychodów finansowych także z okresu sprzed zawieszenia prowadzonej działalności.

Obowiązki, które dotyczą przedsiębiorcy pomimo zawieszenia działalności gospodarczej to :

 • regulowanie zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia działalności;
 • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, związanych z działalnością gospodarczą;
 • poddanie się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
 • Przychody osiągane w trakcie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej, właściciel nie ma prawa wykonywać prac na zasadach pełnego funkcjonowania firmy oraz nie może osiągać bieżących przychodów z tej działalności.
Nie dotyczy to przyjmowania zaliczek, bowiem traktowane są one jako przedpłaty na poczet usług, które zostaną wykonane po wznowieniu działalności. W związku z tym uznaje się, że są to czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
W czasie zawieszenia przedsiębiorca ma wciąż prawo dokonować sprzedaży środków trwałych. Jeśli sprzedaż środka trwałego będzie powodować powstanie przychodu, zapłata
z tego tytułu powinna zostać zaksięgowana po zakończeniu okresu zawieszenia prowadzonej działalności. Wyjątek stanowi zawieszenie działalności gospodarczej na przełomie roku. Wówczas dochód ze sprzedaży środka trwałego należy wykazać w roku, w którym go osiągnięto.
Koszty a zawieszenie działalności gospodarczej
Wydatki przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Do kosztów tych zaliczamy wydatki, do regulowania których przedsiębiorca zobowiązał się przed zawieszeniem działalności, jak choćby rachunki za telefon, czynsz za lokal czy stałe opłaty bankowe. Co do środków trwałych, które nie są używane w działalności na skutek jej zawieszenia, nie podlegają one amortyzacji.Przedsiębiorca będzie mógł kontynuować odpisy amortyzacji po wznowieniu działalności, pod warunkiem, że dany środek trwały będzie nadal wykorzystywany
w firmie.
Zawieszenie działalności gospodarczej a księgowość
Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z prowadzenia ewidencji księgowej w postaci KPiR czy ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjować w tym okresie takie transakcje jak np. sprzedaż środka trwałego, opłaty za telefon i inne. Dotyczy to również podatników ryczałtowych prowadzących ewidencję przychodów.
Właściciel nie musi sporządzać spisu z natury na dzień zawieszenia działalności ani na dzień jej wznowienia. W przypadku gdy zawieszenie działalności gospodarczej obejmuje koniec roku podatkowego - 31 grudnia oraz początek roku podatkowego - 1 stycznia, wówczas mimo zawieszenia przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia remanentu.
Zawieszenie a zaliczka na podatek dochodowy
Właściciel działalności zwolniony jest również z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za okres zawieszenia działalności.
Identycznie jest w przypadku zawieszenia spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej. Wspólnicy są zwolnieni z płacenia zaliczek. Wystarczy, że jeden ze wspólników spółki zgłosi fakt zawieszenia działalności do urzędu skarbowego. Zawiadomienie takie trzeba złożyć do 7 dni od dnia złożenia wniosku
o zwieszenie prowadzonej działalności.
Od chwili wznowienia działalności podatnicy są zobowiązani wpłacać zaliczki na takich samych zasadach, jak miało to miejsce przed zawieszeniem .
Zeznanie roczne a zawieszenie działalności gospodarczej
Szczególnie należy pamiętać o tym, że pomimo zawieszenia działalności, żaden przepis nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania za dany rok podatkowy.
Podatnicy zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat do 31 stycznia (ryczałt) lub do 30 kwietnia (zasady ogólne, podatek liniowy) roku następującego po danym roku podatkowym. Fakt, że przedsiębiorca nie poniósł żadnych strat, ani nie uzyskał żadnych przychodów również nie zwalnia go ze złożenia takiej deklaracji.
Ci , którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w okresie zawieszenia działalności są zwolnieni z obliczania i wpłacania ryczałtu. To samo się tyczy w ten sposób opodatkowanych wspólników spółek jawnych pod warunkiem powiadomienia w terminie 7 dni powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie
Zasadniczo u ryczałtowca przychody powstałe podczas zawieszenia działalności gospodarczej, podlegają rozliczeniu w różnych terminach (szczegóły określa art. 21 ust. 1g-1j ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).
Ryczałt ewidencjonowany dotyczący okresu zawieszenia działalności w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć
i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w terminie:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej - w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie;
 • do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej - w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie.

Jeżeli wznowienie działalności nastąpi w grudniu, to ryczałt za okres zawieszenia działalności gospodarczej należy obliczyć i uregulować do 31 stycznia roku następnego. Ten sam obowiązek ciąży na ryczałtowcach, którzy rozliczają się kwartalnie.
W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić do
31 stycznia roku następnego, przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić standardowym terminie wpłaty zaliczki
Karta podatkowa zawieszenie działalności gospodarczej czy przerwa w działalności
Przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową może zdecydować, czy zawiesza prowadzoną działalność na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (za pomocą druku CEIDG-1) , czy też zgłasza przerwę w prowadzeniu działalności.W przypadku zawieszenia działalności nie pobiera się podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku następuje także w razie zgłoszenia przerwy
w prowadzeniu działalności na podstawie art. 34 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, trwającej (nieprzerwanie) co najmniej 10 dni.
Informację o przerwie przekazuje się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym jej zakończenie.00
Kartowicze, korzystający z tego prawa , nie płacą podatku za cały okres przerwy w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy.
Warto jednak mieć  na względzie, że zgłoszenie przerwy w działalności będzie rzutowało wyłącznie na wysokość podatku wynikającego z karty podatkowej. Natomiast nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacania składek ZUS, jak to jest w przypaku zawieszenia działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony przerwę, w od zawieszenia, można również zgłosić w trakcie zatrudnienia pracowników.
Podsumowując: w sytuacji , gdy podejmowana działalność nie przynosi efektów , których się spodziewaliśmy można skorzystać z udogodnień prawno-podatkowych i zawiesić prowadzoną działalność. Nie wolno jednak zapominać, że zdarzenie to nakłada na podatników również szereg obowiązków, których nie mogą zaniechać (remanent, zeznanie roczne).
Mateusz Grojec
CDR O/Kraków

   http://produktyregionalne.edu.pl