W dniu 6 marca 2020 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie na temat: „Zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) na rok 2020.”

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

W dniu 19 lutego br. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach miało miejsce pierwsze w tym roku szkolenie wyjazdowe pt. „Praca z lokalną społecznością i smart villages”.

Przekazujemy informacje z Biura Prasowego ARiMR dot. rozpoczynających się naborów wniosków w ramach PROW2014-2020:

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że planowane na 04-05 kwietnia 2020 r. szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - podstawowe" zostaje zawieszone. O kolejnym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie „Monitoring i ewaluacja w LGD – praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie CDR O/Kraków w dniach 18-19 lutego 2020 roku.

Jak Unia Europejska inwestuje w innowacje w rolnictwie? Jakie są dostępne instrumenty finansowania badań i jak z nich skorzystać? Co polscy i europejscy rolnicy i badacze robią, by ograniczać negatywny wpływ produkcji rolnej na środowisko? 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 23 lutego 2020 r. (niedziela) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska". Biuletyn wydawany jest przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego. 

1 stycznia 2020 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1818). Ustawa od początku prac legislacyjnych jest przedmiotem dyskusji nad jej istotą i przyjętymi rozwiązaniami, które ze względu na ramowy, ogólny charakter dają ogromne pole do działania dla lokalnych społeczności. Przykładowo, ustawa wskazuje obszary, w których usługi mogą zostać zakwalifikowane jako „społeczne”, ale nie zawiera zamkniętego katalogu takich usług. Wśród nich mogą znaleźć się między innymi usługi z zakresu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, mieszkalnictwa, ochrony środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej.

W dniu 12 grudnia br. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie pn. „Produkty lokalne w krótkich łańcuchach dostaw”, którego uczestnikami byli mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, przedstawiciele LGD, studenci oraz inne osoby zaangażowane we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności i lokalnych systemów żywnościowych oraz tworzenia marki produktu lokalnego i produkcji żywności wysokiej jakości. Tematyka ta stanowi od kilku lat kluczowe kierunki działań zarówno w unijnych, jak i krajowych dokumentach mających na celu wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

W dniu 12 grudnia 2019 r. zakończyło się dwudniowe szkolenie pt. „Ergonomia w pomieszczeniach kuchennych, czyli funkcjonalnie oraz prawidłowo urządzona kuchnia w wiejskim gospodarstwie domowym” zorganizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Szkolenie adresowane było do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego.

W dniu 9.12.1029 r. w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyło się szkolenie pn. „Działania opiekuńcze i terapie rolnicze – rozwiązania funkcjonalne” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

W dniach 26.11-5.12.2019 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zrealizowało wyjazd studyjny do Danii i Szwecji w ramach projektu „Przestrzeń przyjazna przyrodzie - współczesne trendy w procesie zarządzania obszarami wiejskimi”. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019. Przedmiotem operacji był wyjazd studyjny dla 20 osób do Danii i Szwecji w zakresie produkcji i sprzedaży ekologicznej żywności, świadomego prośrodowiskowego biznesu oraz kreacji zielonych przestrzeni.

Kontynuując tradycję ostatnich lat Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 17-18 grudnia br.: VIII Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki. Tegoroczna tematyka warsztatów dotyczy perspektyw zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w rolnictwie oraz roli jednostek doradztwa rolniczego we wdrażaniu takich rozwiązań.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 12 grudnia 2019 r. szkolenie pt. „Produkty lokalne w krótkich łańcuchach dostaw”. Szkolenie adresowane jest w szczególności do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, pracowników JST, a także innych osób zaangażowanych we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.